Pahlavica
An Encyclopedia for Middle Persian from PIE to New Persian (Dialects)
فارسی | English | Deutsch | Nederlands |
Search
  Notes

u-t ān guft bawēd bē ka-m pad xwarrah ī Ohrmazd-bay ud dēn ī mazdēsnān ud gyān ī Zarēr ī brād sōgand xward hē ēg-im pad ēn 2  tēx ī šamšēr kārd sar brīd bē zamīg abgand hē 

(cited by: P.O. Skjaervo)

© 2019 All rights reserved for Pahlavica